top of page

Regulaminy - Polityka Prywatności i Regulamin Sprzedaży

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ENGLISH SUPPORT

POJĘCIA

English Support działający pod adresem www.english-support.org jest prowadzony przez: Multica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ul. Zegrzyńskiej 20A, KRS: 0000930745, NIP: 5361958098, REGON: 520388875

Serwis – strona www znajdująca się pod adresem www.english-support.org umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych kursów, szkoleń oraz usług konsultingowych

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.

Usługobiorca - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę w serwisie www.english-support.org

 

Usługa szkoleniowa stacjonarna- sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez English Support odpłatne szkolenia, których zakup dostępny jest w serwisie www.english-support.org dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi.

Usługa szkoleniowa zdalna- sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez English Support odpłatne szkolenia w trybie zdalnym, których zakup dostępny jest w serwisie www.english-support.org dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi oraz zalogowali się na platformę Zoom

 

Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży usług szkoleniowych zawierana albo zawarta między Usługobiorcą a English Support za pośrednictwem Serwisu;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez English Support na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu;

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Multica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ul. Zegrzyńskiej 20A, NIP: 5361958098 Wpisana do rejestru KRS pod numerem  0000930745 jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

W czasie obecności użytkownika w serwisie, w szczególności podczas korzystania z Usług elektronicznych lub dokonywania zakupu usługi udostępnionej przez English Support w Serwisie albo korzystania z tych Usług elektronicznych, może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danej usługi lub Usługi elektronicznej, z której użytkownik zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia lub Usługi elektronicznej. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione English Support. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody wydanej przez użytkownika. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika. Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez English Support w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu z Serwisu. Wszelkie działania English Support podlegają przepisom prawa polskiego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkownika Serwisu przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej oraz do 6 lat od rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a w przypadku Umowy sprzedaży przez okres wykonania tej umowy oraz przez okres do 6 lat od jej zrealizowania lub od odstąpienia od Umowy sprzedaży.

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Każdy użytkownik Serwisu w celu skorzystania z Usług elektronicznych lub złożenia zamówienia dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług, w tym w czasie procesu składania zamówienia wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Usługi elektronicznej lub zrealizowania zamówienia. Dane niezbędne (obowiązkowe) do wprowadzenia w przypadku skorzystania z Usługi elektronicznej lub zrealizowania zamówienia każdorazowo pozostają wyszczególnione w formularzu przeznaczonym do wprowadzenia tych danych.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia, w szczególności poprzez dostęp do Konta Klienta, bądź kontakt z English Support. W przypadku kontaktu z English Supprt, ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Szanując prawo użytkowników  English Support pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. English Support jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez English Support, otrzymasz od nas plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane. Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściwej osoby.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

English Support oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Usługobiorców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa na ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie produktu do koszyka;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w sieci Google i Meta
d) określania działań użytkownika na stronie, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych przez  serwisy takie jak: HotJar, Edrone, Quartic i podobne.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.

3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

4. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1. czas nadejścia zapytania;

2. czas wysłania odpowiedzi;

3. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

6. informacje o przeglądarce użytkownika;

7. informacje o adresie IP użytkownika;

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem.

NEWSLETTER

1. Newsletter przesyłany jest przez English Support wyłącznie po uprzednim jego zamówieniu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży English Support (dalej: Regulamin).

2. English Support oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 poz. 1204 z późn. zm.) oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

3. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) z listy subskrybentów Usługi elektronicznej Newsletter zgodnie z §2 ust. 3 pkt 3) Regulaminu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w serwisie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

KONTAKT

English Support zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań:

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@english-support.org;

2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Multica Group Sp. zo.o., ul. Zegrzyńska 20a, 05-110 Jabłonna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług szkoleniowych w ramach oferty dostępnej na www.english-support.org

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. English Support działający pod adresem www.english-support.org jest prowadzony przez: Multica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ul. Zegrzyńskiej 20A, KRS: 0000930745, NIP: 5361958098, REGON: 520388875

 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

 • Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz materiałów edukacyjnych.

 • English Support – Właściciel, Administrator, Sprzedawca www.english-support.org – Multica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ul. Zegrzyńskiej 20A, KRS: 0000930745, NIP: 5361958098, REGON: 520388875

 • Serwis – strona www znajdująca się pod adresem www.englishsupport.org umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych kursów, szkoleń oraz usług konsultingowych

 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.

 • Klient -  użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 • Konsument -  Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

 • Usługobiorca - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę lub materiał edukacyjny w serwisie www.english-support.org

 • Usługa szkoleniowa stacjonarna- sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez English Support odpłatne szkolenia, których zakup dostępny jest w serwisie www.english-support.org dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi.

 • Usługa szkoleniowa zdalna- sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez English Support odpłatne szkolenia w trybie zdalnym, których zakup dostępny jest w serwisie www.english-support.org dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi oraz zalogowali się na platformę Zoom

 • Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Serwisie i/lub materiały udostępniane podczas szkoleń;

 • Zamówienie - oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z English Support

 • Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez English Support z Usługobiorcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 • Newsletter - informacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Serwisie

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług szkoleniowych English Support za pośrednictwem Serwisu.

 2. English-Support realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej w Serwisie pod adresem www.english-support.org

 3. Oferta szkoleniowa określa: wynagrodzenie brutto, temat, program, termin, miejsce i tryb (stacjonarny/zdalny) w jakim odbywa się szkolenie.

 4. Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

 5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy English Support oraz Usługobiorcą.

 6. Serwis umożliwia Usługobiorcom zakup Usługi w postaci potwierdzenia uprawniającego do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym bądź zdalnym

 7. Wszystkie ceny opublikowane w ramach Usług szkoleniowych stacjonarnych i zdalnych są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

 8. Cena może zostać obniżana poprzez skorzystanie z kodów rabatowych udostępnianych przez English Support po mailowym kontakcie Użytkownika w ramach Zamówień dokonywanych przez grupy.

 9. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność English Support i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody English Support

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci:

 • posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą

 • posiadanie konta poczty elektronicznej, a także

 • zainstalowania na urządzeniu najnowszej wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera albo Safari.

 • W używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

 • Zainstalownia aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, Word

 • Zainstalowanie aplikacji ZOOM

§3.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:
1.1 umożliwienie założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta
1.2 przesyłanie Newslettera
1.3 udostępnienie Formularza Zamówienia w celu podania danych, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy
1.4 rezerwacji udziału w szkoleniach
 

2.Usługa Konta

1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia bezpłatnego konta, którego funkcjonalność polega na administrowaniu i zarządzaniu własnymi danymi osobowymi w procesie składania zamówienia.

2. Usługodawca w ramach założonego konta udostępnia usługi bezpośrednio zarządzane przez Usługobiorcę a polegające na: wprowadzeniu/modyfikowaniu danych osobowych, udostępnianiu danych do faktury, podglądu do historii złożonych zamówień oraz zarządzani ich statusem (zmiana terminu/anulacja zamówienia), zmianie dostępu do założonego konta poprzez aktualizację hasła,
3. W celu dokonania rejestracji umożliwiającej założenie konta należy kliknąć zakładkę ‘zaloguj się’ dostępną na stronie internetowej, a następnie zakładkę ‘Zarejestruj się’. Należy wpisać swój adres email oraz utworzyć indywidualne hasło na podany adres email zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy zaakceptować.
4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, należy edytować tekst w zakładce moje konto, obejmującego następujące pola z danymi:
Dane osobowe Usługobiorcy:
IMIĘ
NAZWISKO

TELEFON

POZIOMY NAUCZANIA

GRUPY WIEKOWE
FIRMA
NIP

ADRES
ULICA
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
KRAJ
5. Założenie konta możliwe jest również w procesie składania zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu.
6. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Użytkownika oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.
7. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta oraz danych do logowania na Konto osobom trzecim.
8. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres INFO@ENGLISH-SUPPORT.ORG Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.
9. W przypadku, gdy Użytkownik nie zaloguje się na Konto w ciągu trzech miesięcy od dnia założenia Konta, Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika.

3.NEWSLETTER

1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez wypełnienie stosownego formularza. Do wyrażenia ww. zgody nie jest wymagane założenie Konta.
2. Newsletter wysyłany jest, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter może zawierać informację handlową.
3. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres INFO@ENGLISH-SUPPORT.ORG.

 

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres  info@english-support.org

 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

 3. Wypełniając formularz Usługobiorca ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego.

 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

  1. głównych cechach Usługi,

  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Usługę wraz z podatkami

  3. możliwości odstąpienia od umowy.

 6. Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę” lub równoważnego.

 7. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.

 8. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez English Support, o czym Usługobiorca jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

 10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.

 11. Zamówienia takich usług jak „Audyt Jakości Nauczania”, „Audyt Jakości Child Protection”, „Opieka Metodyczna” zostaną przyjęte do realizacji po podpisaniu odrębnej umowy o świadczenie usług.

 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba usług. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Usługi, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 13. English Support zastrzega sobie możliwość modyfikacji oferty w zakresie: przesunięcia terminu szkolenia lub zmiany prowadzącego, bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

 14. W przypadku, gdy Usługa Szkoleniowa nie może być zrealizowana w zaplanowanym terminie, English Support zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin Usługi lub zwrotu 100% ceny.

 15. W żadnym przypadku English Support nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Usługobiorcę, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

 16. English Support zastrzega sobie prawo do zmiany trenera lub mentora z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników. W sytuacji zmiany, English Support gwarantuje zachowanie poziomu merytorycznego Usługi Szkoleniowej.

 17. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za Usługę Szkoleniową przez Usługobiorcę.

 18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §4 ust. 9 Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym English Support.

§5 FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. English Support udostępnia Usługobiorcom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

  1. płatność przelewem na rachunek bankowy English Support, t.j. Multica Group Sp z o.o. wskazany na fakturze proforma

  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PayU;

  3. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24;

 2. English Support zastrzega sobie prawo do wysyłania przypomnień drogą mailową w przypadku braku niezwłocznego opłacenia Zamówienia (w tym po 48 oraz 168 godzinach od złożenia Zamówienia).

 3. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia odpłatnej Umowy. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni, Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (i anulowania Zamówienia).

 4. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Usługobiorcę.

 5.  Podmiotem świadczącym usługę PayU, zwaną dalej „Usługą PayU” na rzecz Usługobiorcy jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, zwana dalej „Operatorem płatności”. Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.). Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.  Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem usługi PayU dostępne są na stronie internetowej https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.

 6. Podmiotem świadczącym usługę Przelewy 24 jest PAY PRO SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem usługi PayU dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/regulamin W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.

 7. English Support, jak również systemy płatności udostępnione przez English Support nie obciążają Usługobiorcę dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Usługobiorca w zależności od własnych preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa, Poczta Polska albo innego typu placówka mogą obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.

 8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny.

 9. Klient ma możliwość uzyskania faktury VAT za zrealizowane Zamówienie. W celu uzyskania faktury VAT niezbędne jest poinformowanie English Support w trakcie wypełniania Formularza zamówienia lub poprzez wiadomość wysyłaną na adres poczty elektronicznej info@english-support.org

 10. Po otrzymaniu płatności English Support zobowiązuje się dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w wybranym szkoleniu.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Usługobiorcy przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Usługobiorca wszedł w posiadanie potwierdzenia uczestnictwa.

 2. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do usług.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli English Support wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez English Support utraci prawo odstąpienia od umowy; 

 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 5. Uprawnienie odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie przysługuje również Klientowi niebędącemu Konsumentem zawierającemu Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z tym, Klient (nawet jeżeli jest Konsumentem) nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku Szkoleń oraz Webinariów odbywających się w wyznaczonym terminie.

 7. Zgodnie z Art. 35. 1. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z English Support i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy: Multica Sp. z o.o. ul. Zegrzyńska 20a, 05-110 Jabłonna lub pocztą elektroniczną: INFO@ENGLISH-SUPPORT.ORG

 9. W przypadku odstąpienia od umowy English Support zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności.

 10. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym English Support został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.

 11. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 7. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości email wysłanej na adres: INFO@ENGLISH-SUPPORT.ORG z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

 2. English Support odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

 3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

 

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1.Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między English Support a Usługobiorcą, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

2.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest English Support.

 2. English Support dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców, podczas ich obecności w Serwisie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą zamówienia.

 3. English Support przetwarza dane osobowe Użytkowników i Usługobiorców wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Usługobiorców.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika i Usługobiorcy.

 2. English Support zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa. Usługobiorcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez English Support. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. English Support wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Regulamin obowiązuje od 05.09.2022 roku.

bottom of page